kontrast

zmień rozmiar:

Rozporządzenia

Internetowy System Aktów Prawnych  |  Dziennik Ustaw  |  Monitor Polski


  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
    w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

    akty zmieniające Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.
    Dz.U. 2018, poz. 1679