kontrast

zmień rozmiar:

Szkoły i placówki dotowane przez Miasto Płock

Art. 80 oraz 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne lub fizyczne.
Na podstawie powyższych przepisów Rada Miasta Płocka w dniu 24 listopada 2015 r. przyjęła uchwałę nr 235/XIII/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

  • Uchwała Nr 464/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r.
    w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

  • Uchwała Nr 235/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 r. 
    w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  • Załacznik Nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji