kontrast

zmień rozmiar:

Szkoły i placówki dotowane przez Miasto Płock

Rozdział 3 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne lub fizyczne.
Na podstawie powyższych przepisów Rada Miasta Płocka w dniu 22 lutego 2018 r. przyjęła uchwałę nr 735/XLII/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.