kontrast

zmień rozmiar:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Szanowni Rodzice !

Wczesne wspomaganie rozwoju jest ważnym zadaniem w polskim systemie oświaty, z punktu widzenia rozwoju i potrzeb dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.
 
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to kompleks działań profilaktycznych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych, pedagogicznych, psychologicznych i medycznych, których podmiotem  jest małe dziecko, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonych bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną

Cele ukierunkowane na dziecko:
 • Diagnoza rozwoju dziecka (wstępna diagnoza psychologiczna)
 • Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna (pogłębiona diagnoza dziecka – kompleksowa i interdyscyplinarna opracowana przez specjalnie powołany zespół)
 • Włączenie terapii ze względu na rozpoznane nieprawidłowości rozwojowe
 • Opracowanie Indywidualnego Programu Terapii opartego na mocnych stronach dziecka i jego ograniczeniach
 • Ustalenie cyklu terapeutycznego oraz zasad jego monitorowania i weryfikowania

Cele ukierunkowane na rodzinę :
 • Modelowanie sytuacji prowadzących do rozwiązania problemów rodzinnych, kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem
 • Psychoedukacja (wyjaśnianie patomechanizmów zaburzeń rozwoju dziecka, włączanie w proces terapii, wspólne budowanie realistycznej wizji dziecka )
 • Udzielanie instruktażu i porad, prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem
 • Udzielanie pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka
 • Informowanie o ofercie diagnostyczno – terapeutycznej i rehabilitacyjnej w istniejących placówkach
 • Organizowanie grup wsparcia i szkoleń dla rodziców

Realizacja działań ukierunkowanych na dziecko
dokonywana jest poprzez udział dzieci w terapii:
 • indywidualnej – przy udziale pedagoga, logopedy, psychologa, rehabilitanta, surdopedagoga, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, neurologopedy, terapii SI, behawioralnej, Vojty, Bobatha
 • grupowej - metodą Tomatisa, W. Sherborn, Dennisona, muzykoterapii, logorytmiki.


Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć oraz liczne kursy. Są to m.in.;
 • Kurs metody Tomatisa
 • Wspomaganie przez rodziców rozwoju mowy czynnej u dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w oparciu o metodę SI
 • Rozpoznawanie i terapia opóźnień neurorozwojowych u dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem ustno- twarzowej terapii
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się. Metoda integracji psychospołecznej
 • Metoda Dobrego Startu
 • Terapia behawioralna
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Terapia taktylna
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn
 • Metoda Dennisona
 • Terapia ustno -twarzowa Castillo- Moralesa
 • Metoda Vojty
 • Terapeuta SI
 
Podstawą przyjęcia do Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez zespół orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Jeżeli niepokoi Państwa rozwój własnego dziecka. Uważacie, że rozwija się nieprawidłowo bądź jest niepełnosprawne zgodnie z ustawą o systemie oświaty możecie Państwo skorzystać z konsultacji w poradni psychologiczno – pedagogicznej i złożyć wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka .

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach prowadzonych przez Miasto Płock:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podstawa prawna:

* Zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) "W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną".

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2013r. poz. 1257), określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.